Header Ads

ໃນຍຸກ Now Normal ຖ້າຢາກຢູ່ລອດ ຕ້ອງຮູ້ 3 ສິ່ງ Knowເພາະກົດແຫ່ງການດໍາເນີນຊີວິດໃນຍຸກ Now Normal ຖ້າຢາກຢູ່ລອດ ຕ້ອງຮູ້ 3 ສິ່ງ Know yourself , Know your strength & know who

ແຕ່ກົດຂອງທຸລະກິດຕ້ອງຮູ້ Business Model

ເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນຍຸກທີ່ໂລກມີປ່ຽນແປງຢ່າງກ້າວກະໂດດຈາກແຮງຂັບເຄື່ອນທີ່ມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນເຕັກໂນໂລຊີ,​ໂລກລະບາດ ແລະ ການປ່ຽນປງທາງທໍາມະຊາດເອງສົ່ງຜົນໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດນັ້ນຍາກວ່າເດີມ. ກົນລະຍຸດ “4ປ” ຄື : ປັບຕົວ, ປັບປຸງ, ປັບປ່ຽນ ແລະ ປັບໃຊ້ສິ່ງອ້ອມໂຕຈິ່ງກາຍເປັນທັງທາງເລືອກ ແລະ ທາງລອດສໍາລັບຍຸກນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນເຮົາກໍຕ້ອງຮູ້ 3 ສິ່ງຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ເດີນໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ນັ້ນຄືຕ້ອງຮູ້ຈັກໂຕເຮົາເອງ (Know yourself), ຮູ້ຈັກຈຸດແຮງ (know tyour strenght) ແລະ ຮູ້ຈັກສັງຄົມ (Know who) ເພື່ອສ້າງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “Connecting the dot” ແລ້ວຊີວິດຈະໄປລອດຮອດຝັ່ງ. ສໍາລັບທຸລະກິດແລ້ວ ການຈະຢູ່ລອດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວນັ້ນຕ້ອງຮູ້ Business Model ຂອງຕົນເອງຢ່າງຊັດເຈນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ :

- Know your service / Product
- Know your customer
- Know your strength
- know your competitor
- know how to adapt and develop your business strategy
- Know where your business should move forward
- Finally , Know your business destination & goal

ທັງໝົດທີ່ກວ່າມານີ້ຕ້ອງອາໄສ ແລະ ເພີ່ງພາ Business Model ຕັ້ງແຕ່ແລກເລິ່ມ ເພີ່ອນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ ກົນລະຍຸດ “4ປ” ໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດໍາເນີນໄປຢ່າງມີຮາກຖານ

No comments

Powered by Blogger.