Header Ads

How to

Beauty & Health

Ad Home

ຜົນສຳຫຼວດເສດຖະກິດ ປີ 2020 ລະບຸວ່າກົນໄກເສດຖະກິດລາວ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ກວມ 94,2%

March 14, 2021
ອີງຕາມບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III 2019 – 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດແບ່ງຕາມຂະໜາດວິສາຫະກິດ ໂດຍອີງຕາມດຳລັດຂອງ...Read More

ວ່າດ້ວຍຄວາມຝັນ

March 13, 2021
  ຄວາມຝັນທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງມັນໃຫ້ກາຍເປັນຈິງແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ໝົດອາຍຸ ຫຼື ຝັນກາງເວັນແບບສ້າງວິມານເທິງອາກາດ ເຫດຜົນກໍເພາະ... ໑. ຄວາມຝັນຈະອາຍຸອາຍຸເຮັດໃຫ...Read More

8 ເລື່ອງກ່ຽວກັບການເດິນທາງຂອງຊີວິດ

March 13, 2021
  [໑]. ລາງວັນຊີວິດອາດບໍ່ແມ່ນຄວາມສໍາເລັດ ແຕ່ມັນແມ່ນຄວາມສຸກຕ່າງຫາກໃນລະຫວ່າງເດິນທາງຂອງຊີວິດ; [໒]. ບັນຫາອາດບໍ່ແມ່ນການຊອກຫາທາງອອກ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂບັ...Read More

News

Video

Powered by Blogger.