Header Ads

ຂະຫຍາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງປ່າໄມ້ ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ


ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ່າໄມ້ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແຕ່ກໍ່ໜ້າເປັນຫວງຫຼາຍທີ່ປ່າໄມ້ໃນລາວນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆທີ່ມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈໂດຍສະເພາະແມ່ນການລັກລອບຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່No comments

Powered by Blogger.