Header Ads

ຮສສ ຮ່ວມມື ກັບສາກົນ ຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳຊົນລະບົດໃນ ສປປ ລາວ
ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງ ສປປລາວ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ວິໄສທັດຮອດຮອດປີ2030 ແລະເປົ້າຫມາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ເຊິ່ງກວມເອົາວຽກການສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານເຕັມເວລາ, ມີຜະລິດຕະຜົນ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຕ່ປີ 2016-2025, ຈື່ງໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ພຶດສະພາ 2018ຜ່ານມານີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານນາງ ແຊນດຣາຢູ ຜູ້ຕ່າງຫນ້າຈາກຫ້ອງການແຮງງານສາກົນປະຈຳພາກພື້ນ ທີ່ບາງກອກປະເທດໄທ , ທ່ານນາງ ບາບາລາ ເຍັກກີ້ ຮອງຫົວຫນ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມື ສະວິດເຊີແລ່ນ ແລະ ມີຄະຄະກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະພະແນກມາຈາກຕ່າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງເຂົ້າຮ່ວມ.ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳໃນຊົນລະບົດ ເຊິ່ງໄດ້ຖອນຖອນບົດຮຽນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການຈ້າງງານໃນຊົນນະບົດ, ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບໃນຊົນລະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການທົດລອງສົ່ງເສີມການມີລາຍໄດ້ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທໍນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນແຂວງເຊກອງເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນມີຜົນດີຫລາຍດ້ານທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊັບສິນຂອງຊຸມຊົນ ເປັນຕົ້ນ ການສົ່ງເສີມການລ້ຽງປາ, ປູກເຫັດ, ລ້ຽງໄກ່, ການປູກກາເຟ, ບູລະນະທາງເຂົ້າບ້ານຊຸມຊົນ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານເຊັ່ນ: ຝຶກອົບຮົມການສ້ອມແປງລົດຈັກ, ຝຶກອົບຮົມການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການເປັນຜູ້ປະກອບການ, ຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກສຸກຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດກຸ່ມບ້ານເປົ້າຫມາຍດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອີກດ້ວຍ.

ພາບ-ຂ່າວ: ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
(ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.